Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 11
Hôm qua 12199
Tuần này 54124
Tuần trước 52921
Tháng này 30995
Tất cả 379039
 
 

Văn bản đại hội đồng cổ đông

 
 1. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/08/2020

 2. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)02/07/2020

 3. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)06/01/2020

 4. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/05/2020

 5. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dược Enlie(xem chi tiết)20/04/2020

 6. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược Enlie(xem chi tiết)20/04/2020

 7. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)10/03/2020

 8. Nghị quyết 08 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/12/2019

 9. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/10/2019

 10. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị ( xem chi tiết )09/09/2019

 11. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết) 30/07/2019

 12. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/07/219

 13. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)28/06/2019

 14. Nghị quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 28/06/2019

 15. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết) 17/05/2019

 16. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị  (xem chi tiết) 08/04/2109

 17. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 29/03/2019

 18. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị     (xem chi tiết) 20/02/2019

 19. Nghị quyết 14 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )16/10/2018

 20. Nghị quyết 13 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)20/07/2018

 21. Nghị quyết 12 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/07/2018

 22. Nghị quyết 11 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết )15/06/2018

 23. Nghị quyết 10 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/06/2018

 24. Nghị quyết 09 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)31/05/2018

 25. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)04/05/2018

 26. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/05/2018

 27. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )20/04/2018

 28. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị ( xem chi tiết )18/04/2018

 29. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị xem chi tiết )17/04/2018

 30. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)4/11/2108

 31. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)            28/03/2018

 32. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                      28/03/2018

 33. Nghị quyết Đại Hội  Đồng Cổ Đông Thường Niên năm  2017 (xem chi tiết ) 25/04/2017

 34. Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT Và Ban KIểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược BECAMEX ( xem chi tiết )17/04/2017

 35. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết ) 28/03/2017

 36. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex  (xem chi tiết ) 10/06/2016

 37. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết) 24/05/2016

 38. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết)              29/04/2016

 39. Nghị quyết v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (xem chi tiết)             02/04/2016

 40. Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiêt )                                             01/02/2016

 41. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   15/08/2015

 42. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   01/08/2015

 43. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                         22/07/2015

 44. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết                                     22/04/2015

 45. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                     22/04/2015

 46. Nghị quyết hội đồng quản tr(xem chi tiết                                                                          31/03/2015     

 47. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (xem chi tiết) 

 48. Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết )

 49. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (xem chi tiết )

 50. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 đầu năm 2014) (xem chi tiết )

 51. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (xem chi tiết)

 52. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 53. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 54. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.(Xem chi tiết)

 55. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(Xem chi tiết)

 56. Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012  (Xem chi tiết)

 57. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 58. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 59. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 06-2012(Xem chi tiết)