Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 11
Hôm qua 12468
Tuần này 67668
Tuần trước 56001
Tháng này 32800
Tất cả 389408
 
 

Văn bản đại hội đồng cổ đông

 
 1. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)17/07/2021

 2. Quyết định ban hành và công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở(xem chi tiết)25/06/2021

 3. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(xem chi tiết)22/06/2021

 4. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)17/06/2021

 5. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)26/05/2021

 6. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)29/04/2021

 7. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)29/03/2021

 8. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)21/01/2021

 9. Nghị quyết 08 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)31/12/2020

 10. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)24/12/2020

 11. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết)16/12/2020

 12. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/08/2020

 13. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)02/07/2020

 14. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)06/01/2020

 15. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/05/2020

 16. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dược Enlie(xem chi tiết)20/04/2020

 17. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược Enlie(xem chi tiết)20/04/2020

 18. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)10/03/2020

 19. Nghị quyết 08 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/12/2019

 20. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)19/10/2019

 21. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị ( xem chi tiết )09/09/2019

 22. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết) 30/07/2019

 23. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/07/219

 24. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)28/06/2019

 25. Nghị quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 28/06/2019

 26. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết) 17/05/2019

 27. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị  (xem chi tiết) 08/04/2109

 28. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 29/03/2019

 29. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị     (xem chi tiết) 20/02/2019

 30. Nghị quyết 14 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )16/10/2018

 31. Nghị quyết 13 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)20/07/2018

 32. Nghị quyết 12 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/07/2018

 33. Nghị quyết 11 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết )15/06/2018

 34. Nghị quyết 10 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/06/2018

 35. Nghị quyết 09 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)31/05/2018

 36. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)04/05/2018

 37. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/05/2018

 38. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )20/04/2018

 39. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị ( xem chi tiết )18/04/2018

 40. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị xem chi tiết )17/04/2018

 41. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)4/11/2108

 42. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)            28/03/2018

 43. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                      28/03/2018

 44. Nghị quyết Đại Hội  Đồng Cổ Đông Thường Niên năm  2017 (xem chi tiết ) 25/04/2017

 45. Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT Và Ban KIểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược BECAMEX ( xem chi tiết )17/04/2017

 46. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết ) 28/03/2017

 47. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex  (xem chi tiết ) 10/06/2016

 48. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết) 24/05/2016

 49. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết)              29/04/2016

 50. Nghị quyết v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (xem chi tiết)             02/04/2016

 51. Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiêt )                                             01/02/2016

 52. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   15/08/2015

 53. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   01/08/2015

 54. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                         22/07/2015

 55. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết                                     22/04/2015

 56. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                     22/04/2015

 57. Nghị quyết hội đồng quản tr(xem chi tiết                                                                          31/03/2015     

 58. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (xem chi tiết) 

 59. Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết )

 60. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (xem chi tiết )

 61. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 đầu năm 2014) (xem chi tiết )

 62. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (xem chi tiết)

 63. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 64. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 65. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.(Xem chi tiết)

 66. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(Xem chi tiết)

 67. Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012  (Xem chi tiết)

 68. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 69. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 70. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 06-2012(Xem chi tiết)